VI DESIGNAR FRAMTIDENS KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGAR

PROJEKTLEDNING OCH ARBETSLEDNING

Vi säkerställer att varje steg i ert industriprojekt genomförs med precision och effektivitet.

PROJEKTLEDNING FÖR INDUSTRIPROJEKT

Vi tar på oss rollen som ledare för projekt av olika omfattning och karaktär. Vår expertis sträcker sig från mindre delentreprenader till komplexa totalentreprenader. Som projektledare är vårt mål att säkerställa att varje steg i projektet genomförs med precision och effektivitet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och mål och skapar sedan realistiska projektplaner som tar hänsyn till både tekniska och ekonomiska aspekter. Under genomförandet leder vi teamen med fokus på att uppnå överenskomna milstolpar och leveranser inom överenskommen tid och budget.

ARBETSLEDNING

Våra erfarna arbetsledare är navet på arbetsplatsen och ansvarar för att leda och övervaka det praktiska arbetet. De är engagerade i att säkerställa att arbetena utförs på ett säkert och effektivt sätt och att höga kvalitetsstandarder upprätthålls genom hela processen. Genom att ha en närvarande och proaktiv inställning kan de snabbt identifiera och hantera eventuella utmaningar eller hinder som kan uppstå under projektets gång. Deras mål är att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö där varje individ kan bidra till projektets framgång.

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare Projektering

I rollen som BAS-P tar vi ett helhetsansvar för att integrera arbetsmiljöaspekter i projekteringsprocessen. Vi analyserar och identifierar potentiella risker och faror redan i tidiga skeden av projektet och arbetar sedan aktivt för att minimera eller eliminera dem. Genom att samordna och samarbeta med alla inblandade parter ser vi till att arbetsmiljöfrågor inte bara tas hänsyn till utan också prioriteras under hela projekteringsprocessen. Vårt mål är att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö från start till mål.

BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare Utförande)

Som BAS-U tar vi på oss ansvaret att övervaka och säkerställa efterlevnaden av arbetsmiljöplanerna på plats. Vi genomför regelbundna inspektioner och utvärderingar av arbetsmiljön för att upptäcka och åtgärda eventuella brister eller risker. Genom att vara närvarande på arbetsplatsen och samarbeta med entreprenörer och andra intressenter kan vi skapa en säker och trygg arbetsmiljö där alla kan utföra sitt arbete utan risk för skador eller olyckor. Vi är dedikerade till att göra arbetsplatsen så säker och hälsosam som möjligt för alla som är involverade i projektet.

REFERENSPROJEKT PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

Som projektledare är vårt fokus att planera och genomföra varje steg med precision och effektivitet, medan våra erfarna arbetsledare leder och övervakar det praktiska arbetet på plats. Som BAS-P och BAS-U tar vi ett helhetsansvar för att integrera och övervaka arbetsmiljöaspekterna från projekteringsstadiet till utförandestadiet, med målet att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla involverade parter. Genom vårt engagemang och vår expertis strävar vi efter att uppnå höga kvalitetsstandarder och leverera framgångsrika projekt med säkerhet och effektivitet i fokus.

OM OSS

Vi bygger kraftvärmeanläggningar för en hållbar framtid.

KONTAKT

TELEFON +46 70 380 23 63

ADRESS Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-POST info@siteconcept.se

KONTAKTA OSS

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!