Minskade utsläpp med rökgasrening och stoftrening med keramiska filter

Stoftrening är en viktig del av miljöskydd och industriell processhantering och syftar till att avlägsna partiklar och föroreningar från luft eller gasströmmar. De traditonella stoftreningsmetoderna har varit effektiva, men utvecklingen av katalytisk rening har öppnat nya möjligheter för mer effektiva och miljövänliga lösningar.

Genom att integrera katalysatorer i stoftreningsenheter kan kemiska reaktioner användas för att omvandla skadliga föroreningar till mindre skadliga ämnen eller till och med till ofarliga ämnen som vattenånga och koldioxid. Denna teknik innebär en betydande förbättring av luftkvaliteten och minskar utsläpp av skadliga ämnen i atmosfären. Genom att kombinera stoftrening med katalytisk rening kan industrianläggningar effektivt uppfylla strängare miljökrav samtidigt som de minskar sin påverkan på miljön.

Design, tillverkning och leverans av hetgasfilter för Rise Research

SiteConcept har fått äran att designa, tillverka och leverera ett hetgasfilter till ytterligare ett pilotprojekt. Denna gång till Rise Research och ett av deras utvecklingsprojekt med pyrolys och förgasning. Utöver vår filterteknik så levererar vi även en komplett PLC-styrning som möjliggör att filtret fungerar ”Stand alone”.

Tenmat-utvecklingsprojekt i Ungern

SiteConcept arbetar intensivt tillsammans med Tenmat limited och KTH med utveckling av tjär-crackande filter. Målet var att rena syngasen från pyrolys av sopor för att sedan köra en gasmotor för att generera elektricitet. Testerna i Ungern utfördes och att det gav goda resultat för fortsatta studier och utveckling.

Vill du veta mer om katalytisk tjärkrackning?

Läs projektrapporten här.

Fallstudie gällande katalytiska filter

SiteConcept samarbetar med KTH och Tenmat i en fallstudie gällande katalytiska filter för krakning av tjäror i samband med förgasning av restbiomassa tillsammans med intermittent producerad offgas från ljusbågsugnar.

SiteConcept arbetar tillsammans med Tenmat för framtagning av katalytiska filter för NOX reducering för olika processindustrier.

SiteConcept arbetar ihop med Phoenix Biopower i ett Pilot-Projekt gällande förgasning av biomassa.